Aktive børn i dagtilbud

– Sundere, gladere og klogere børn!

 

Målgruppe: Kurset er rettet mod alle medarbejdere og ledere, som arbejder med børn fra 0-5 år. 

Dette 37 timers kursus tager udgangspunkt i, at vi sanser, oplever og lærer gennem kroppen, og derfor er det med kroppen som materiale, når vi afprøver og undersøger pædagogik, didaktik og tilgange til leg og læring. I kan forvente at blive præsenteret for nye veje ind i jeres arbejdsliv med børn. Målet er ikke at producere en færdig manual med nye lege og aktiviteter, men en teoretisk og praktisk forståelse af forskellige tilgange til at kunne kreere aktiviteter, lege og en generel hverdag, der skaber stærke sansemotoriske og kropslige børn.

Kurset afvikles over fem dage. 

Kurset er udviklet som en del af Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud, hvor alle dagtilbud i Svendborg Kommune, i løbet af de kommende år, skal arbejde målrettet med krop og bevægelse i hverdagen. Du kan læse mere om konceptet her og om læringsmiljøerne her.

Deltagergebyret for kurset er 4.000,-

I kursuskalenderen kan du finde kursusdatoer og tilmelde dig. Der er desuden mulighed for at få et intensivt kursus på en uge inkl. ophold på Gymnastikhøjskolen. Dette kræver en samlet gruppetilmelding og deltagergebyret er anderledes. Vi designer tilbuddet efter konkrete henvendelser. 

Yoga i skolen

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-personale, der ønsker at kvalificere idrætsundervisningen og få indblik i yogaens verden.

Eleverne i folkeskolen har brug for at lære at fokusere. De har brug for fordybelse, opmærksomhedstræning, øget kropsbevidsthed og selvkontrol. Yoga kan hjælpe med at dette, da yogapraksis handler om at mærke sin krop og lave øvelser, der strækker og styrker kroppen, hvor der er behov for dette. Yoga giver indre ro, øget selvaccept og selverkendelse. I yoga handler det ikke om at vinde, være hurtigst, stærkest eller mest smidig, men om at lære at være med det, der er. Det handler om at mærke efter, og om at lære sin krop og sit åndedræt at kende.

Kroppen hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det; både tanker og følelser påvirker kroppen, men tilstanden i kroppen påvirker også vores tanker og følelser. Derfor er målet med yoga at øge velvære i kroppen og dermed fremme positive tanker og følelser.

Der er to forskellige kurser: Et grundkursus (Del 1) og en overbygning (Del 2)

Ved at praktisere yoga i idrætsundervisningen, får eleverne:

 • øget kropsbevidsthed, koordinationsevne, styrke og smidighed
 • mere balance og bedre fokus
 • teknikker til indre ro og mod til at være sig selv
 • sociale kompetencer, rummelighed og accept af forskelligheder

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler

Kroppen i læring

Kroppen i læring - kan man lære matematik med kroppen, og kan man bevæge sig ind i historie(n)?

Målgruppe: Lærere og pædagoger, der har brug for at udvikle en ny kropslig tilgang til den fagopdelte undervisning og derigennem skabe læring med bevægelse.

Kroppen træder ind i en meget central rolle i samfundet. Eksponeringen af kroppen er på sit maximale, samtidig med at børn og unge mister mange kropslige kompetencer.
Læring og identitetsskabende processer i det senmoderne kalder på nye læringsveje, hvor viden og nye erkendelser bliver personbundne.

Samtidig er der et ønske om, at bevægelse får en fremtrædende rolle i fremtidens folkeskole, hvor den nye folkeskolereform indeholder et krav om 45 min. bevægelse om dagen.
Kurset vil tage afsæt i et almenpædagogisk og didaktisk perspektiv - hvor kroppen og bevægelsen har en fremtrædende og central rolle.

Kurset vil desuden tage afsæt i praksis og inddrage teori, som klæder dig på til at skabe en kropslig tilgang til fagområderne. På kurset udvikles aktiviteter, som giver et bud på, hvordan den nye læring kan være personbunden, erfarede og have en bevægelsesmæssig/kropslig dimension.

Kurset består af to sammenhængende kursusdage, hvorefter der er mulighed for at afprøve de nye redskaber i praksis. Der følges derefter op med et opfølgningsmodul, hvor praksis evalueres og tilrettes. Der vil være mulighed for overnatning på Gymnastikhøjskolen i Ollerup mellem kursusdag 1 og 2. 

Inklusion med idræt og bevægelse

– En folkeskole for ALLE

Målgruppe: Kurset er rettet mod alle lærere og pædagoger, der ønsker at arbejde med inklusion og at bruge idræt som redskab til dette. Vi arbejder med idræt og bevægelse som en vej til bedre inklusion i folkeskolen.

Kurset giver deltagerne en grundlæggende praksisbaseret viden om arbejdet med børn og unge med særlige læringsforudsætninger. Med udgangspunkt i denne viden arbejdes der med, hvordan idræt og bevægelse kan bruges som redskab til at forbedre inklusionen i skolen.

 Vi vil sætte fokus på følgende:

 • Hvordan kan man via idræt og bevægelse udvikle alle elevers evne til at indgå i det inkluderende fællesskab?
 • Hvordan kan man tilrettelægge idrætsundervisningen, så den tilgodeser alle elevers særlige læringsforudsætninger?
 • Hvilke særlige overvejelser skal man gøre sig i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, hvis man har elever med særlige læringsforudsætninger? Dette eksemplificeres ved elever med ADHD og diagnoser indenfor autismespektret.

Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk. Der vil være mulighed for overvejelser af sin egen praksis, hvor målet er, at alle får skabt minimum et konkret forløb til brug i egen klasse. På kursets andendag følges op på de forandringsprocesser, som dag et har afstedkommet.

Deltagergebyret for kurset er 2.000,-

Kursusansvarlige

Thomas Buch er forstander på Idrætsefterskolen Ulbølle, som er en idrætsefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger, hvor udvikling af inkluderende læringsmiljøer er en del af det daglige arbejde. Han er uddannet folkeskolelærer og har en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse og en lederuddannelse i systemisk anerkendende tænkning. Han er tidligere elitetræner i volleyball og landstræner i beachvolley.

Søren Nibe er skolepædagog på Idrætsefterskolen Ulbølle og er en del af det daglige beredskab i styrkelsen af det inkluderende fællesskab. Han er uddannet pædagog og specialuddannet i inklusion af unge med ADHD i inkluderende læringsmiljøer.

Rene Osterhammel underviser til daglig på Idrætsefterskolen Ulbølle. Han er uddannet folkeskolelærer og er stærkt optaget af, hvordan idræt og bevægelse kan bruges som lærings- og inklusionsredskab, og han har været med til at skabe Legepatruljen i samarbejde med Dansk Skoleidræt.

Maj-Britt Schou Buch er viceforstander på Idrætsefterskolen Ulbølle. Hun er uddannet folkeskolelærer og har 20 års erfaring indenfor specialpædagogik. Hun har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og specialpædagogik og en lederuddannelse i systemisk anerkendende tænkning. Pt. er hun i gang med en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse.

Aldersrelateret træningskoncept

– lav målrettet og motiverende idrætsundervisning

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at opkvalificere sin idrætsundervisning og skabe et læringsmiljø, der er målrettet elevernes udviklingstrin.

Idrætsundervisningen skal være sjov og udfordrende, og den skal give sved på panden og et smil på læben. Underviser du i idræt og har du lyst til at kvalificere din idrætsundervisning, så dine elever bliver undervist på en endnu mere målrettet og motiverende måde? Og vil du samtidig hjælpe eleverne med at finde glæden ved idræt? Så er kurset i aldersrelateret træning noget for dig.

Kurset i aldersrelateret træning udbydes i et samarbejde mellem UC Lillebælt, Team Danmark og Svendborg Kommune. Kurset er baseret på Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept og er udviklet til et praksisnært kursus på baggrund af erfaringer og evalueringer fra lærere og pædagoger i Svendborgprojektet.

Børnene skal kunne deres ABC for at kunne læse. På samme måde skal de kunne kroppens ABC, for at de kan udfolde sig og lære idræt. Kurset består af seks moduler henover skoleåret. Kurset er praktisk funderet og indeholder desuden relevant teori. Det kan derfor både bidrage til en øget teoretisk forståelse og med praktisk anvendelig inspiration til den daglige undervisning. På kurset arbejdes der blandt andet med kroppens og sportens ABC og med forskellige relevante emner indenfor idrætsundervisningen f.eks. teknik og udendørsaktiviteter.

Deltagergebyret for kurset er 5500 kr. For medarbejdere i Svendborg Kommune dækkes deltagergebyret af Skoleafdelingen.

Tilmelding her

Kursusansvarlig:
Andreas Bolding Christensen, University College Lillebælt

Pusterum i læringsrum

- de gode pauser i en travl hverdag!

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-pædagoger, der vil skabe mere overskud i en lang skoledag med mange opgaver.

Dette kursus er for dig, der savner redskaber til at skabe ro og fordybelse i en lang, travl hverdag – både for dig selv og dine elever.

Her får du masser af konkrete teknikker, lege og mindfulness-øvelser, der giver hjernen en pause, så opmærksomheden efterfølgende skærpes og koncentrationsevnen fremmes.

Nærvær, ro og empati smitter, og på dette kursus kan du arbejde med din egen tilstand og finde ind til din egen ro. Når du har brug for en pause, har eleverne det højst sandsynligt også. Og når du giver dig selv og eleverne pauser efter behov, vil både din og elevernes arbejdsglæde vokse.

Øvelserne kan bruges som pauser i alle fag – både dansk, matematik, sprogfag, naturfag, mm. Målgruppen for kurset er både lærere og pædagoger.

”Pusterum i Læringsrum” sætter fokus på:

 • læringsmiljø og fordybelse
 • trivsel og vækst
 • mere ro, glæde og overskud
 • forskellige coping-strategier til at håndtere stress
 • mere innovation og kreativitet
 • evne til at skifte fokus/skifte gear fra et tema til et andet
 • mere energi og hjerterum

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler

Mere idræt i praksis

– hvordan kommer vi i gang?

Målgruppe: Skoleledere, lærere, pædagoger, forvaltninger, som ønsker inspiration til, hvordan mere og bedre idræt kan implementeres i praksis.

I Svendborg har vi rigtig mange erfaringer med ekstra idræt i folkeskolen. Siden 2008 har eleverne i 0.-6. klasse haft seks lektioner om ugen - det er lige nu 3.000 elever! Det har været en kæmpe succes – ikke mindst fordi 220 idræts-lærere og pædagoger også har gennemført et efteruddannelsesforløb i aldersrelateret træningskoncept. En uddannelse, der sikrer endnu mere kvalitet i idrætsundervisningen. Den ekstra idræt i skolen har faktisk også bevirket, at der er kommet mere fokus på bevægelse i de øvrige fag – og ikke mindst, at børnene er blevet sundere og mere læringsparate!

Har I brug for inspiration til at komme i gang? Vi deler gerne ud af vores erfaringer, og vi kan skræddersy et program, der passer lige netop til jer og jeres skole eller kommune. I kan vælge om I vil komme til Svendborg eller om vi skal komme til jer.

Ansvarlig

Programmet tilrettelægges af Sport & Uddannelse, Svendborg Kommune på baggrund af ønsker og behov fra jer. Oplægsholdere og instruktører inddrages efter relevans, f.eks. politikere, skoleledere, idrætslærere, embedsmænd etc.